Winkelwagen

 x 
Winkelwagen is leeg

LoginZoeken

woensdag, 02 oktober 2013 06:54

Kerst 2013

Bekijk onze prachtige kerstgeschenken!

 

Kerst- en Themapakketten

donderdag, 07 juni 2012 14:19

Disclaimer

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van "De Beukelaer " Wijnimport te Soest.

ARTIKEL 1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen of leveringen van onze artikelen, ongeacht of deze rechtstreeks van ons, dan wel van derden zijn betrokken of ontvangen. De toepasselijkheid van deze voorwaarden brengt mede, dat onze afnemers zich verplichten onze artikelen slechts onder deze voorwaarden door te verkopen, en bij die doorverkoop als leveringsvoorwaarde te stellen, dat elke volgende afnemer op zijn beurt verplicht zal worden en zijn, de toepasselijkheid van deze voorwaarden voor verdere leveringen te bedingen.

ARTIKEL 2: Koper en/of verkrijger is verplicht:

a) alle artikelen, welke door ons in de handel worden of zullen worden gebracht uitsluitend aan te bieden, te doen aanbieden, te verkopen, te doen verkopen,te leveren, te doen leveren in de originele, van ons afkomstige detailverpakking, zonder enige verandering daaraan of beschadiging daarvan:

b) de van ons afkomstige artikelen nimmer te gebruiken als toegift en nimmer tezamen met andere artikelen tegen een totaalprijs aan te bieden of te leveren:

c) zich in het algemeen te onthouden van alle handelingen welke door ons niet dienstig worden geacht aan het door ons blijkens deze voorwaarden nagestreefd doel:

d) onze artikelen niet te leveren aan hen, waarvan het hem bekend is, of waarvan hij redelijkerwijs dient te weten, dat zij zich niet aan deze leveringsvoorwaarden houden:

e) van ons gekochte artikelen nimmer door te verkopen tegen een prijs, die lager is dan door ons aan koper gefactureerde netto-prijs, verhoogd met B.T.W.: f) bij doorlevering aan andere, dan zijn particuliere cliënten deze voorwaarden toepasselijk te verklaren:

g) zijn volle medewerking te verlenen aan de juiste naleving van deze voorwaarden en ons, in daartoe geëigende gevallen, gelegenheid te geven zijn administratie door een, door ons aan te wijzen, onafhankelijke deskundige te laten controleren op de juiste naleving van deze voorwaarden:

h) ons voor iedere door ons geconstateerde overtreding , of niet strikte naleving van deze voorwaarden een boete te betalen van €. 2500,- (vijfentwintig honderd Euro).

ARTIKEL 3: Al onze offertes zijn geheel vrijblijvend. Tussentijdse prijswijzigingen worden door ons uitdrukkelijk voorbehouden. Alle aan onze firma rechtstreeks, of via onze vertegenwoordigers en agenten opgegeven orders, worden door ons geheel vrijblijvend genoteerd.

ARTIKEL 4: Onze prijzen gelden per fles, exclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Levering geschiedt franco huis in Nederland bij een minimum afname van 24 flessen en een minimum bedrag van € 150,00. Onder de 24 flessen of het minimumbedrag van € 150,-wordt € 10,- (tien Euro) vracht- en behandelingskosten in rekening gebracht. Bij levering op Euro-pallets wordt een statiegeld van € 80,- (veertig Euro) per pallet in rekening gebracht waarvoor de afnemer zal worden gecrediteerd bij franco retourzendingen van bedoelde pallets. Extra vrachtkosten voor expresse-zendingen, in opdracht van de afnemer, worden aan hem in rekening gebracht. Ledige flessen c.q. emballage worden door ons niet teruggenomen.

ARTIKEL 5: Alle door ons te leveren en geleverde goederen blijven ons eigendom totdat alle facturen volledig zijn betaald.(Het z.g. verlengd eigendoms voorbehoud). Onder betaling wordt hier uitsluitend verstaan het ontvangen van het op de factuur vermelde geldbedrag. Retourzending, om welke reden ook, van verkochte goederen, wordt door ons niet geaccepteerd respectievelijk vergoed, tenzij een voorafgaande schriftelijke toestemming onzerzijds in uw bezit is. In het algemeen zal bij creditering 10 % van de netto-factuur in mindering gebracht worden.

ARTIKEL 6: De betaling van onze facturen dient te geschieden, netto contant, zonder enige aftrek of korting op onze bankrekening nummer 5029312. Indien koper niet binnen veertien dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, zal vanaf het moment, waarop hij in gebreke is, verkoper het recht hebben over het openstaande saldo een rente te berekenen, gelijk aan het promesse-disconto van de Nederlandse Bank N.V. verhoogd met 3 %. Bovendien komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ontstaan uit de invordering, met inbegrip van de ons in rekening gebrachte provisie van een incassobureau, ten laste van de koper. De aanvullende minimale buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% met een minimum van € 150.--.

ARTIKEL 7: Indien van overheidswege het fiscale regime met betrekking tot de heffing van accijnzen en invoerrechten zou worden veranderd in die zin, dat wij de rechten verschuldigd op, voor koper in onze kredietbergplaats opgeslagen wijnen, niet meer tegen het destijds berekende tarief, doch tegen een hoger tarief zouden moeten afrekenen , behouden wij ons het recht voor, koper voor het verschil te belasten.

ARTIKEL 8: Onvoorziene belemmeringen, zoals o.a. staking, uitsluiting, brand, vorst, overstroming, gebrek aan transportmiddelen, overheidsvoorschriften, weigering van invoervergunningen door de overheid, oproer, mobilisatie, staat van beleg, blokkade, mislukking van oogst, bedrijfsstoornis, excessieve ziekte van personeel, niet tijdige, of ondeugdelijke levering van verpakkingsmateriaal, dan wel van grondstoffen of hulpstoffen, ongeacht of deze omstandigheden zich bij ons, of bij onze leveranciers voordoen, geven ons het recht de gesloten overeenkomst te annuleren, zonder dat wij tot het geven van een schadeloosstelling zijn gehouden.

ARTIKEL 9: Overschrijding van een door ons aanvaarde leveringstermijn, kan voor ons nimmer enige verplichting tot het vergoeden van schade doen ontstaan, en evenmin voor de koper aanleiding zijn de gesloten overeenkomst te doen ontbinden.

ARTIKEL 10: Alle goederen reizen vanaf onze laadplaats voor rekening en risico van afnemer. Onder de collectieve transportverzekering, welke door onze firma, ten gerieve van afnemers is afgesloten, kunnen schaden worden aangemeld, mits de assurantie-premie uit de factuur der betreffende zending blijkt. Schaden of manco's moeten middels de controlestrook van de aan u gezonden paklijst, binnen acht dagen na factuurdatum, aan onze firma worden gemeld, met verwijzing naar proces verbaal, of ander document van de vervoerder.

Indien bij een schadegeval meer dan twee liter gedistilleerd verloren is gegaan tengevolge van overmacht of ongeval is koper tevens verplicht onmiddellijk een inzake de invoerrechten en accijnzen bevoegde ambtenaar van de Rijksbelastingendienst te verwittigen, teneinde identiteit en hoeveelheid van het verloren gegane gedistilleerd te laten vaststellen en zo mogelijk hiervan een ambtelijk relaas te laten opmaken. Indien nalatigheid van koper in deze tot gevolg heeft dat aan ons geen teruggave wordt verleend van alcohol-accijns is onze aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de verloren gegane goederen na aftrek van alcohol-accijns.

Artikel 11: Indien de koper inkoopvoorwaarden heeft zijn deze voor ons niet bindend, voorzover deze afwijken van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden.

ARTIKEL 12: Eventuele klachten moeten schriftelijk bij ons worden ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klachten. Indien wij van oordeel zijn dat een klacht terecht is ingediend, behouden wij ons het recht voor, hetzij een schadeloosstelling in geld te geven, vast te stellen in onderling overleg, hetzij tot nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst in dat geval onder terugzending van het geleverde aan ons.

ARTIKEL 13: Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ontstaan uit de gesloten overeenkomst, waaronder medebegrepen, de kosten van onze advocaat of economisch adviseur, komen ten laste van de koper.

ARTIKEL 14: Wij zijn niet gehouden enige leveringsverplichting te vervullen, zolang koper tegenover ons zijn betalingsverplichtingen niet heeft nageleefd, zulks onverminderd ons recht in dat geval ontbinding van de overeenkomst te vorderen, met vergoeding van alle kosten, schade en interesten.

ARTIKEL 15: Al het door ons in het verkeer gebrachte en onder berusting van onze afnemers zijnde reclame-materiaal blijft ons eigendom, en mag door de afnemers niet op andere wijze of voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor het door ons ter beschikking is gesteld.

ARTIKEL 16: Alle geschillen inzake de uitleg dan wel de naleving van de verkoopvoorwaarden zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter.

ARTIKEL 17: Deze voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 32104317 bij de Kamer van Koophandel Gooi en Eemland te Amersfoort.

Afschrift van deze voorwaarden wordt op aanvraag door ons kosteloos verstrekt.

donderdag, 07 juni 2012 06:58

Bestellen, verzending en levering

Bestel- en betaalinformatie

Bestellen via de website is heel eenvoudig. U ontvangt direct na uw bestelling een ontvangstbevestiging via e-mail. Daarin krijgt u een overzicht van alle belangrijke gegevens. Bestelt u liever telefonisch? Geen probleem! Bel naar +31(0)35-6037741 en geef uw bestelling door.

Verzenden

Uw bestelling wordt verzonden per post. Binnen Nederland betaalt u daarvoor 10 euro. Wij hebben geen winkel. Afhalen van bestellingen kan alleen op afspraak. Betaling van de bestelling kan vooraf met iDEAL of Bankoverschrijving. Het is alleen mogelijk om contant te betalen.

Afhalen

Afhalen is alleen mogelijk in het proeflokaal op zaterdag tussen 14:00 en 17:00 uur aan de Lange Brinkweg 109 te Soest

Betaalmogelijkheden

U kunt kiezen uit de volgende betaalmogelijkheden.

iDEAL

Met iDEAL rekent u veilig en eenvoudig uw onlineaankopen af. Bankiert u via internet? Dan maakt u direct gebruik van iDEAL: u hoeft zich niet aan te melden. De Beukelaerwijnimport verzendt uw bestelling meteen na de betaling.

Overschrijving

Op de bevestigingspagina van uw bestelling vindt u de rekeninggegevens van De Beukelaerwijnimport, ook voor internationale overschrijvingen. De Beukelaerwijnimport verzendt uw pakket zodra het totaalbedrag is ontvangen.

Bestelling vanuit het buitenland

Bestelt u van buiten Nederland? Dan betaalt u voor een standaardverzending 15 euro. Een prioriteitszending kost 25 euro. Rembourszendingen buiten Nederland zijn helaas niet mogelijk.

Levertijd

De Beukelaerwijnimport verzendt uw bestelling binnen 2 werkdagen nadat uw bestelling is betaald. Bij bankoverschrijving geldt binnen 2 werkdagen nadat het bedrag bijgeschreven is op ons rekening. De pakketten worden afhankelijk van de gekozen vervoerder van maandag tot en met zaterdag geleverd, tenzij het een feestdag betreft. Levering met DPD is uitsluitend van maandag tot en met vrijdag. Het kan gebeuren dat een artikel is uitverkocht zonder dat het in de shop vermeld staat. In dat geval nemen wij contact met u op om te zoeken naar de beste oplossing.

Prijzen

Alle prijzen op onze website zijn inclusief 19% btw.

dinsdag, 24 april 2012 08:57

Openingstijden & Route

U wilt graag kennismaken met onze wijnen en een goed advies? Wij zijn elke zaterdag geopend tussen 14 en 17 aan de Lange Brinkweg 109 te Soest en eventueel op afspraak.

Proeflokaal de Beukelaer
Lange Brinkweg 109
3764 AC
Soest


View Larger Map

vrijdag, 13 april 2012 10:53

"De Beukelaer” Wijnimport

"De Beukelaer” Wijnimport is eigenlijk een “gesloten wijnhuis”, dat wijn levert aan horecabedrijven en particulieren.

40 jaar wijnervaring, opgedaan bij diverse gerenommeerde wijnimporteurs, regelmatige bezoeken aan productiegebieden en ondersteuning van één van Frankrijks eerste oenologen staan garant voor een gedegen selectie van wijnen afkomstig uit bijna alle wijnproducerende landen van de wereld.

Via deze internetsite kunt u ons totale assortiment wijnen en relatiegeschenken inzien en bestellen.

De door u bestelde wijnen worden op een van tevoren afgesproken dag bij u aan huis of bedrijf geleverd.

Bekijk ook ons maandelijks wisselende aanbiedingenblok !

Een goed glas wijn geeft voldoening en spreekt voor zich.

You are here:   StartLeverancierscompany

Gratis verzending!

Bij een bestelling van 150 euro aan wijnen wordt uw bestelling gratis verzonden. Beneden dit bedrag zijn wij helaas genoodzaakt om 10 euro bezorgkosten in rekening te brengen

LET OP: Voor het bestellen van onze producten dient u 18 jaar of ouder te zijn

Nieuwsbrief

Ideal

ideal Betaal eenvoudig en snel met Ideal zodat we de de wijnen snel kunnen leveren!

Klantenservice